Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieProf. dr hab. Henryk Gapski
BOŻOGROBCY W POLSCE
Krótki zarys dziejów i stan obecnySławnymi z czasem stały się inne zakony rycerskie: Templariusze, Joannici i Krzyżacy. Braci Świątyni czyli Templariuszy założył w 1118 roku rycerz z Szampanii Hugon z Payens jako bractwo rycerskie dla ochrony pielgrzymów. W 1128 roku otrzymali papieskie zatwierdzenie swojej reguły jako zakon rycerski. Szybko zyskali na znaczeniu w Europie, szczególnie we Francji. Na ziemiach polskich pojawili się na początku XIII wieku. Zakon został skasowany w 1314 roku.
Joannici - Zakon Rycerski Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego, zwani też od swych późniejszych siedzib kawalerami rodyjskimi i kawalerami maltańskimi -maltańczykarni, wyrośli z bractwa szpitalnego jednego z najstarszych hospicjów pielgrzymich w Jerozolimie pod wezwaniem, św. Jana. Jako zakon zostali zatwierdzeni przez papież Paschalisa w 1113 roku. Do Polski sprowadził ich książę sandomierski Henryk i osadził w 1166 roku w Zagościu. Reformowany w zmiennych kolejach losu zakon działa do dnia dzisiejszego. W 1993 roku liczył około 10 tyś. członków.
Krzyżacy - Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powstał z bractwa obsługującego hospicjum niemieckie w Jerozolimie. W formalny zakon przekształcili się w 1198 roku, mieli już wówczas swoje domy w Europie. Swoją właściwą potęgę - potężne państwo zakonne zbudowali nad Bałtykiem ze stolicą w Malborku. Zakon w Prusach sekularyzował się 10 kwietnia 1525 roku. Przetrwał jednak w krajach niemieckich i istnieje do dnia dzisiejszego. Obecnie ma dwie gałęzie: kanonicza męska i żeńska oraz świecka kawalerów.
Po upadku Akki Palestyna na ponad dwa wieki przeszła w władanie Mameluków, władców Egiptu. Życie chrześcijan w Ziemi Świętej toczyło się ze zmiennym szczęściem, okresy względnej tolerancji przeplatały się z prześladowaniami. Ważnym wydarzeniem był powrót z początkiem XIV wieku do Świętych Miejsc Jerozolimy franciszkanów. Dzięki zabiegom pary królewskiej z Neapolu, króla Roberta i jego żony Sancji bracia mniejsi zakładają klasztor na górze Syjon, na miejscu Wieczernika i otrzymują obok innych wyznań chrześcijańskich - jako przedstawiciele katolików, prawo odprawiania nabożeństw w bazylice Grobu Świętego. Papież Klemens VI w 1342 potwierdza prawa franciszkanów, tworząc tym samym prawne podstawy istnienia Kustodii Ziemi Świętej. Do 1434 zarządzana była przez franciszkanów konwentualnych, po tym zaś czasie przez franciszkanów obserwantów w Polsce zwanych bernardynami. W przeciągu XV wieku franciszkanie w sposób pokojowy objęli w posiadanie znajdujące się w obrębie Bazyliki kaplice Grobu, kaplice Kalwarii oraz kryptę Znalezienia Krzyża.

Z początkiem XVI wieku zmieniło się władztwo Palestyny. Przeszła ona na cztery wieki (1517-1917) w posiadanie tureckie. Okres ten nazywany jest także "okresem tzw. kwestii Miejsc Świętych". Wspólnoty prawosławnej Grecji wykorzystały fakt, że należały do poddanych imperium tureckiego i zaczęły zakładać w Ziemi Świętej swoje kościoły i klasztory. Prawosławni podjęli też zabiegi - ukazując franciszkanów jako cudzoziemskich uzurpatorów i nieprzyjaciół państwa ottomańskiego - w celu przejęcia Miejsc Świętych. Bracia mniejsi tracą prawa do poszczególnych miejsc w bazylice Grobu w Jerozolimie i bazylice Narodzenia w Betlejem. Nie odchodzą jednak z Ziemi Świętej i pomału obejmują inne sanktuaria. Od 1757 roku w Bazylice Grobu Pańskiego, a od 1853 roku w Bazylice Narodzenia Pańskiego obowiązuje status quo, na mocy którego franciszkanie sprawują liturgię w określonym miejscu i określonych porach dnia i nocy.

W pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, po kryzysie egipskim i ustanowieniu kurateli europejskiej na Bliskim Wschodzie, Jerozolima obok Aleksandrii i Bejrutu stała się wielkim centrum misji katolickich. Franciszkanie przy poparciu papieża Grzegorza XVI zainicjowali w Nazarecie w 1837 roku szeroki ruch na rzecz latynizacji. Nowy papież Pius IX zajął się energicznie kwestią odnowienia Patriarchatu Jerozolimskiego. W liście apostolskim Nulla celebrior z 23 lipca 1847 roku przywrócił on łacińską stolicę patriarszą w Jerozolimie, a 17 stycznia 1848 roku patriarcha Valerga objął w niej rządy. Turcy zgodnie z ogólniejszymi działaniami dyplomatycznymi przyznali patriarsze pewne prawa suwerenne, między innymi odnowili niektóre przywileje, jakie w okresie wypraw krzyżowych posiadały zakony rycerskie; mógł on udzielać patentów kapitanom statków handlowych, zezwalających na pływanie pod flagą jerozolimską oraz miał prawo nadawania Orderu Grobu Świętego.

Po I wojnie światowej Jerozolimę zajęły 8 grudnia 1917 roku wojska państw Ententy. Dla Palestyny nastał trwający do 1948 roku czas rządów Brytyjczyków. Nowe dzieje tych ziem rozpoczęły się 14 maja 1948 roku proklamowaniem niepodległości państwa Izrael.


dalej >>>


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

© OESSH 2009