Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDirectorium Locumtenentiae Polonae Ordinis Equestris
Sancti Sepulcri Hierosolymitani

I

Wstęp

Zakon nasz, zgodnie z jego Konstytucjami (por. art.2), ma za zadanie umacnianie u członków praktyk życia chrześcijańskiego, absolutnej wierności Papieżowi i nauczania Kościoła, przestrzegania zasad miłości bliźniego, jest bowiem fundamentalnym środkiem pomocy dla Ziemi Świętej. W ślad za tym powinno iść też wspomaganie i krzewienie działań oraz instytucji kultowych, charytatywnych, kulturalnych i socjalnych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej.

Do obowiązków członków należy też zachowywanie i krzewienie wiary na danym terenie, informowanie katolików rozsianych po całym świecie, zjednoczonych miłością bliźniego i symbolem Zakonu, a także wszystkich braci chrześcijan, wreszcie obrona praw katolików w Ziemi Świętej (tamże).

Rzecz oczywista, specyfika społeczności każdego kraju, położenie i warunki materialne czynią zróżnicowanie wymiaru spełniania tych obowiązków i w tym duchu należy te wypowiedzi interpretować, co jednak nie umniejsza powinności brania pod uwagę ich istnienia w życiu członka Zakonu.

W zwierzchnictwie Polskim istnieje potrzeba podkreślania tego faktu i to winno być przedmiotem zarówno indywidualnej jak też zbiorowej refleksji członków Zakonu.II

Postawa członka Zakonu

Doświadczenie wynikłe z dotychczasowej działalności Zakonu na terenie Polski pozwala też na sformułowanie zasad postępowania członków Zakonu w określonych sytuacjach i stanowi podstawę niniejszego Directorium.

Podstawową zasadą jest zachowywanie świadomości bycia członkiem Zakonu należącego do struktur Kościoła Katolickiego, co jest potwierdzone gwarancją opieki nad Zakonem ze strony Stolicy Apostolskiej. Fakt ten jest równocześnie poważnym zobowiązaniem, bowiem sposób bycia, zachowania, wykonywania pracy i relacji osobowych członków Zakonu rzutuje bezpośrednio na opinię o Najwyższym Urzędzie Kościoła, o Zakonie, a niekiedy o samej wierze katolickiej. Zobowiązanie to podejmują członkowie Zakonu w momencie inwestytury i winni o nim ustawicznie pamiętać.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© OESSH 2009