Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieWszelkie publikacje i wystąpienia publiczne dotyczące Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, winny posiadać imprimatur Rady Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Wymóg uzyskania nihil obstat jest gwarancją kształtowania prawdziwego, a także spójnego wizerunku Zgromadzenia, należącego do struktur Kościoła katolickiego i naznaczonego Jego najwyższym autorytetem. Dbałość w tym względzie jest obowiązkiem wszystkich członków Zakonu, umocowanym podjętymi zobowiązaniami.Oficjalne powitanie w Zakonie nowego Wielkiego Mistrza

16 stycznia 2020 r. nowy Wielki Mistrz Zakonu, kardynał Fernando Filoni, w towarzystwie Gubernatora Generalnego Leonardo Visconti di Modrone, został oficjalnie powitany w Palazzo della Rovere, rzymskiej siedzibie Wielkiego Magisterium, podczas uroczystości, w której uczestniczył także jego poprzednik, kardynał Edwin O’ Brien.

Dostojnicy Zakonu przyjęli Wielkiego Mistrza przy wejściu i towarzyszyli mu do Sali Tronowej, gdzie został powitany przez obecnych członków Wielkiego Magisterium. Kardynał O’Brien wypowiedział następnie kilka słów powitania, zapewniając swojego następcę o wiernym i entuzjastycznym wsparciu wszystkich Rycerzy i Dam na całym świecie. „Nasz szlachetny Zakon dziękuje Panu, a na pewno naszemu Ojcu Świętemu za udzielenie nam przywileju posiadania Eminencji jako naszego nowego przewodnika! Reprezentujesz prawdziwe błogosławieństwo dla naszego Zakonu” - podsumował.

Przed wygłoszeniem swojej pierwszej publicznej wypowiedzi (dostępnej poniżej) w roli Wielkiego Mistrza, kardynał Filoni otrzymał Inwestyturę w Zakonie z rąk swojego poprzednika, który przekazał mu dystynktoria Kawalera Naszyjnika. Po tej ceremonii Jego Eminencja miał okazję osobiście spotkać się z wszystkimi członkami personelu, zanim udał się do kaplicy na chwilę cichej modlitwy w towarzystwie kardynała O'Briena.


Wystąpienie kardynała Filoniego
„Zacznijmy ponownie od pustego Grobu Chrystusa”


„Gdybyś znała dar Boży” (J 4:10)
Ten wers pochodzi z Ewangelii Jana.
Jezus znajduje się we wsi Sychar w Samarii; obok drogi jest studnia, którą Jakub dał swemu synowi Józefowi. Studnia przypomina grobowiec, w którym ukryte jest życie, woda, którą trzeba zaczerpnąć. Zmęczony Jezus widzi kobietę zajętą ​​czerpaniem wody i prosi ją o wodę. Jest to powszechna scena w regionach, w których woda nie wypływa na powierzchnię i musi być pobierana z głębokości. W dialogu, który rozpoczyna się między Jezusem a Samarytanką, Jezus mówi jej, że oprócz wody naturalnej istnieje „inna” woda, pochodząca ze „źródła wody tryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14), oraz mówi Jezus, że ma „inne” pożywienie, „o którym wy nie wiecie” (J 4, 32), w odniesieniu do jedzenia, które uczniowie poszli kupić w wiosce; następnie Jezus spotyka mieszkańców Sychar, którzy uznają go za „Zbawiciela świata” (J 4, 42). To w skrócie historia wg ewangelisty Jana.

Ten epizod z życia Jezusa, o którym wspominam, pozwala mi ująć sens służby, do której skierował mnie Ojciec Święty; nadać sens byciu z wami, przynależeniu dziś do dużej rodziny Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego. Mógłbym powiedzieć, że jestem prawie proboszczem tej wielkiej „parafii” rozrzuconej po kontynentach.

Wszyscy musimy czerpać z „ „głębokości”– to termin Pawłowy – tej tajemnicy łaski, która pozwala nam „poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę” (Ef 3: 18–19).

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział w historii Zakonu; historii pełnej wydarzeń i gestów, które ją uszlachetniły.

Ponawiam wdzięczność Jego Eminencji Kardynałowi Edwinowi O’Brienowi za służbę u steru Zakonu, którą pełnił kompetentnie i hojnie. Dziękuję waszej Eminencji!

Pozdrawiam obecnych: Jego Ekscelencję, Mons. Tommaso Caputo, Wielkie Magisterium, Jego Ekscelencję Mons. Franco Croci, Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Włoch Środkowych, Honorowego Zwierzchnika Generalnego J.E. Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto i cały personel. Chcę was zapewnić o moim zaangażowaniu w sprawy Zakonu i zachęcić was wszystkich do tego samego. Aby wspólnie kroczyć, musimy wspólnie prosić Chrystusa o dar „Jego” wody i „Jego” pożywienia, aby moja misja oraz misja każdego Rycerza i Damy była wierna „powołaniu” i „posłudze”, do której się zobowiązali. Jako Rycerze i Damy wiemy, że mamy misję do wypełnienia; musimy żyć zgodnie ze „szlachetnym ideałem”, którego sama natura naszej instytucji wymaga od nas. Ale „szlachectwo”, zaszczyt, o którym mówię, nie pochodzi – jak mówi święty Grzegorz z Nazjanzu, biskup i doktor Kościoła – „z imion, zawodów i czynów naszych ojców lub własnych, a raczej z bycia i nazywania siebie chrześcijanami” (Mowy 43, 19-21).

Podjęte zobowiązanie w rzeczywistości pochodzi z tego pustego Grobu, czyli ze Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpie całą głęboką wiedzę, zarówno z ukrytego i publicznego życia Pana, jak i z Jego słów. Pusty Grób mówi nam o żywym Mistrzu, którego apostoł Tomasz rozpoznaje i wyznaje w Nim swego „Pana i Boga” (J 20, 28) i który zawsze wzywa Kościół, aby głosić i ciągle dawać świadectwo wszystkim narodom.

Rycerze i Damy Świętego Grobu zawsze biorą początek w tym Miejscu, stamtąd pochodzi zaangażowanie w życie, duchowość, życie społeczne i uczestnictwo w potrzebach Ziemi Świętej. I to zawsze będzie naszym punktem wyjścia i punktem odniesienia.

Zacznijmy od pustego Grobu Chrystusa, który wielu widziało, ale tylko Piotr, Jan, Maria Magdalen, Joanna, Maryja, matka Jakuba i inni „zobaczyli i uwierzyli” (J 20,8). Moglibyśmy uznać ich za pierwszych Rycerzy i Damy Świętego Grobu. Jesteśmy spadkobiercami tych świadków; właśnie tego jesteśmy dzisiaj świadkami i nadajemy sens naszej przynależności do Zakonu.

Tłum. EJ
AKTUALNY PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH OESSH

Rekolekcje wielkopostne OESSH 2020 r.

Od piątku 28 lutego do niedzieli 1 marca 2020 r., tradycyjnie na Jasnej Górze w Częstochowie, odbędą się rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Nauki głosić będzie Ojciec Azariasz Hess - Bernardyn z Krakowa. Rezerwacji pokoi w Domu Pielgrzyma dokonujemy samodzielnie (nawet już teraz), tel. (34) 377 75 64.
Najuprzejmiej prosimy o zapoznanie się z załaczonym programem rekolekcji oraz przesłanie wypełnionej ankiety pocztą lub na zmieniony e-mail: ks.krzysztof.bak@gmail.com, albo też jako zdjęcie (SMS) na nr tel. 698 639 250. Opłatę za rekolekcje w kwocie 100 zł regulujemy u Skarbnika. Czytaj dalej >>>
ARCHIWUM

© OESSH 2009