Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieDirectorium Locumtenentiae Polonae Ordinis Equestris
Sancti Sepulcri Hierosolymitani

III

Strój Zakonny

Wszyscy członkowie Zakonu mają prawo do noszenia stroju zakonnego w czasie oficjalnych, wspólnych uroczystości, a w czasie zebrań Zakonu, gdy zdecyduje o tym władza zakonna. Poza tym – na mocy ogólnego zezwolenia zwierzchnika – tylko w czasie uroczystości o charakterze religijnym (Msze Święte, nabożeństwa, procesje, udzielanie Sakramentów Świętych, obrzędy pogrzebowe w kościele i na cmentarzu katolickim).

Chcąc przywdziać strój zakonny z innej, dostatecznie ważnej racji, członkowie Zwierzchnictwa winni zwrócić się w odpowiednim czasie o pozwolenie do Zwierzchnika. Sytuacje takie mogą mieć charakter tylko wyjątkowy.IV

Uroczystości i zebrania Zwierzchnictwa

Członkowie Zakonu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich oficjalnych uroczystościach i zebraniach zakonnych (por. art. 12 Konstytucji). Osoby, które z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w danym oficjalnym zebraniu czy uroczystości, winny przedtem powiadomić sekretarza, kanclerza lub zwierzchnika.

Wyznaczanie terminu i miejsca oficjalnych spotkań i uroczystości zakonnych leży wyłącznie w kompetencjach władzy zakonnej. Członkowie powiadamiani są o tym w normalnym trybie, na piśmie, za pośrednictwem sekretarza.

Przewlekła choroba i dolegliwości związane z wiekiem mogą być ważną i trwałą przyczyną nieobecności na oficjalnych uroczystościach i zebraniach zakonnych.

Wszystkie zebrania członków Zwierzchnictwa i uroczystości, których termin i miejsce nie zostały wyznaczone i określone jako oficjalne przez władzę zakonną, nie mają dla członków Zwierzchnictwa charakteru obowiązkowego, a uczestnictwo w nich jest dobrowolne.

Osoby, które będą trzykrotnie nieobecne na oficjalnym zebraniu lub uroczystości bez usprawiedliwienia, zostaną upomniane na piśmie. Osoby te winny zastanowić się nad swoją przydatnością do Zakonu i nad swoim stosunkiem do zobowiązań złożonych w czasie inwestytury. Zgodnie z decyzjami podjętymi na ostatniej Konsulcie Zakonu mogą one nie być już więcej informowane o kolejnych spotkaniach i uroczystościach i zostaną uznane za członków nie będących już czynnymi.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© OESSH 2009