Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieUroczystość ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny Patronki OESSH
28 X 2018 r.

W ostatnią niedzielę października 2018 r. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie - Zwierzchnictwo w Polsce celebrowali święto NMP Królowej Palestyny, która dzięki decyzji św. Jana Pawła II, od 21 stycznia 1994 r. jest Patronką Zakonu. Po raz pierwszy członkowie polskiego Zwierzchnictwa OESSH uczcili swoją Patronkę w ubiegłym roku na Jasnej Górze. Uroczystościom przed tronem NMP Królowej Polski przewodniczył J.Em. ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa OESSH w Polsce. W tym roku patronalne święto Zakonu było obchodzone również na terenie Maryjnej archidiecezji, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, pod przewodnictwem J.E. ks.bp. prof. Antoniego Długosza.

Do Praszki przybyli Kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z terenu całej Polski, na czele ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce J.E. Józefem Dąbrowskim. Obchody uświetniło swoją obecnością Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej oraz liczni kalwaryjscy pielgrzymi i wierni praszkowskiej ziemi. Oprawę muzyczną zapewnił chór „Laudemus Mariam” z parafii św. Bartłomieja, chór z katedry św. Piotra i Pawła w Gliwicach oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola.

Świąteczne obchody rozpoczęły się w kościele Świętej Rodziny, gdzie kustosz Kalwarii ks. prałat Stanisław Gasiński, komandor Zakonu OESSH, wspólnie ze swoim współpracownikiem ks. Pawłem Góreckim powitali J.E. Księdza Biskupa, J.E. Zwierzchnika wraz z członkami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz wszystkich przybyłych do Praszki.

Następnie J.E. Józef Dąbrowski witając Księdza Biskupa, zwrócił uwagę na fakt, że ks. Biskup sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1994 w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II, a za motto swej posługi biskupiej wybrał hasło „Servire” (Służyć). Wyraził też wdzięczność ks. Biskupowi za przybycie do Praszki aby usłużyć Kawalerom i Damom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, dla których ten sam święty Papież, kilka dni później, 21 stycznia 1994 roku, wybrał NMP Królową Palestyny na Patronkę u Boga. Czcigodne Damy i Dostojnych Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, członków ich rodzin a także kandydatów do Zakonu, którzy przybyli na uroczystość do Praszki, zachęcał do duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Palestyny w Deir Rafat w Ziemi Świętej. [DeirRafat leży w Dolinie Sorek, w bliskiej odległości od Zorah i Bet Shemesh. Miejsce jest nieprzypadkowe. To tutaj zatrzymała się Arka Przymierza, gdy Filistyni odesłali ją Izraelitom (1 Sm 6, 10-13). Niedaleko stamtąd młody Dawid pokonał w nierównej walce Goliata za pomocą procy (1 Sm 17). W Dolinie tej mieszkała również Dalila i tam też Samson dał się namówić do wyjawienia tajemnicy swojej siły (Sdz 16, 4-21)]. Na zakończenie poprosił wszystkich obecnych, aby podczas celebracji Mszy św. włączyli się w uwielbienie Boga, a jednocześnie prosili Patronkę Zakonu o Dary Ducha Św. dla wszystkich członków Zakonu, by na Jej wzór, byli gotowi służyć Jezusowi Chrystusowi Zmartywychwstałemu obecnemu w naszych braciach zamieszkujących Ziemię Świętą.

Pierwszą część uroczystości wypełnił koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu ks. bp. Antoniego Długosza oraz chóru „Laudemus Mariam”. W jego trakcie zostały zebrane ofiary na wsparcie dzieł charytatywnych Zakonu w Ziemi Świętej. Po jego zakończeniu uczestnicy przeszli do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. Przed odsłoniętym cudownym wizerunkiem, ks. Biskup zawierzył Zwierzchnictwo OESSH w Polsce i wszystkich zebranych Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia.

Kolejnym elementem tej części było procesjonalne przejście do kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, gdzie członkowie OESSH pod przewodnictwem Zwierzchnika, odmówili modlitwę do Patronki Zakonu, korzystając z tekstu jaki otrzymali na zakończenie koncertu. Na koniec tej części J.E. ks. Biskup pobłogosławił zgromadzonych relikwiami bł. Bartolo Longo.

Po procesyjnym powrocie do kościoła Świętej Rodziny, ks. Biskup odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce oraz wszystkich zebranych. Modlono się także za Ojca Świętego Franciszka, za J.E. ks. abp. Wacława Depo, pasterza archidiecezji częstochowskiej w 93. rocznicę jej ustanowienia, a także o tak bardzo potrzebny pokój w Ziemi Świętej. Polecano Bogu również wszystkich zmarłych członków Zakonu, ofiarodawców, budowniczych, dobroczyńców i pielgrzymów Kalwarii w Praszce, a w sposób szczególny zmarłego abp. Zygmunta Zimowskiego, komandora z gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie i legata papieskiego, który w 2015 roku koronował papieskimi koronami wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

W homilii ks. bp Antoni Długosz, zwracając się do członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, powiedział: „Kochani, macie przepiękny charyzmat zatroskania o Ziemię Świętą, którą nazywamy Piątą Ewangelią ... Gratuluję charyzmatu i życzę, aby wasza Rodzina Zakonna powiększała się o wspaniałych członków, którzy będą wiedzieli, co to znaczy być Kawalerami czy Damami Ziemi Świętej. Macie mieć odbicie Jezusa i Bożej Matki i, jak mówi św. Paweł, formować wasze człowieczeństwo na miarę wielkości człowieczeństwa samego Jezusa Chrystusa. Niech ta więź z Maryją, którą wzywamy jako Królową Palestyny, na co dzień wam towarzyszy. Bo Ona ciągle staje przy nas i ze wszystkich sanktuariów przypomina nam przesłanie z Kany Galilejskiej: ‘Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie’, słuchajcie mojego Syna. Niech to hasło będzie hasłem każdego z nas”.

Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Stanisław Gasiński podziękował najpierw Bogu Najwyższemu za niedzielną uroczystość, a później Księdzu Biskupowi za sprawowaną Eucharystię, umocnienie Bożym Słowem a także za koncert. W duchu wdzięczności, wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, ofiarował celebransowi wizerunek Matki Bożej Królowej Palestyny.

Wyraził również radość z faktu, że kiedy w Ziemi Świętej obchodzone jest święto naszej Patronki, także na Kalwarii w Praszce, która przybliża nam Ziemię Zbawiciela, zgromadziło się kilkunastu kapłanów, jego zakonnych konfratrów oraz kilkadziesiąt dam i kawalerów Zakonu OESSH w Polsce, by oddać chwałę i cześć Matce Bożej Królowej Palestyny. Zwrócił się również do J.E. Józefa Dąbrowskiego dziękując mu za wybranie tego miejsca na tegoroczne uroczystości.

W duchu wdzięczności, wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, ofiarował Zwierzchnikowi ikonę Matki Bożej Królowej Palestyny. Słowa pełne wdzięczności za wszelką życzliwość dla miejsca, któremu na imię Kalwaria w Praszce, skierował do ks. inf. dr. Mariana Mikołajczyka, komandora Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Adresatami szczególnych podziękowań, za dar modlitwy i wszelkie wsparcie, byli obecni na uroczystości Damy i Kawalerowie OESSH – Zwierzchnictwo w Polsce. Podziękował także przedstawicielom mediów na czele z tygodnikiem katolickim „Niedziela”, asyście procesyjnej oraz pielgrzymom indywidualnymi i miejscowym parafianom wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej.

Następnie głos zabrał J.E. Józef Dąbrowski. „Pozwolę sobie zwrócić się do Jego Ekscelencji ks. Biskupa z wyrazami najwyższej wdzięczności za posługę na rzecz Ziemi Świętej i Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dziękuję również za to, że dzisiejsza uroczystość stała się tak radosna. Nie byłoby tej radości, gdyby nie koncert ks. Biskupa i piękne tanga. Chciałbym, aby ich melodie i słowa zostały nie tylko w naszych uszach, ale dotarły też do naszych serc. Dziękuję za odprawienie Najświętszej Eucharystii w naszej intencji i ważne przesłanie skierowane do nas podczas homilii”. Wyrazy wdzięczności skierował także do gospodarza tego niezwykłego miejsca, a zarazem konfratra Zakonu, ks. prał. Stanisława Gasińskiego. Podziękował nie tylko za zaproszenie do Praszki ale i za otwarcie na oścież wszystkich drzwi: do parafialnej świątyni i całej Kalwarii a szczególnie do plebanii, gdzie jak stwierdził,ciepłymi słowami i posiłkami przyjmuje ksiądz Proboszcz wszystkich gości bez względu na to, czy są to prości ludzie, czy wysoko wykształceni. Podziękowania Kawalerom i Damom Zakonu, którzy wzięli udział w tegorocznym święcie patronalnym Zakonu, złożył na ręce Karola Szlenkiera Kawalera Wielkiego Krzyża, byłego zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce. Wyraził także wdzięczność zarówno orkiestrze, panu organiście, jak i wspaniałym chórom.

Uczestniczących w uroczystości wiernych poinformował, że blisko 100 lat temu Łaciński Patriarcha Jerozolimy, abp Luigi Barlassina, w dniu 15 lipca 1920 r. z okazji uroczystego ingresu do Bazyliki Grobu Pańskiego, zawierzył swoją diecezję Najświętszej Maryi Pannie, którą po raz pierwszy wzywał pod tytułem "Królowej Palestyny". W 1927 roku ten sam Patriarcha ustanowił święto Matki Bożej, Królowej Palestyny i od tego roku jest to patronalne święto diecezji jerozolimskiej, która obrała Maryję, córkę tej ziemi, na swoją główną Patronkę i Królową. Stolica Apostolska zatwierdziła to święto w 1933 roku, w roku Jubileuszu Odkupienia wynikającego z 1900. rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa, motywując go potrzebą „błagalnej modlitwy o szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny dla tego kraju, który był jej ziemską ojczyzną”. Po pasterskim błogosławieństwie zebrani wyrazili duchową troskę o dobro naszej Ojczyzny w 100-lecie odzyskania przez nią niepodległości, śpiewając gromko „Boże, coś Polskę”.

Święto Patronki Zakonu było okazją do spotkania się członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z J.E. Zwierzchnikiem oraz przedstawicielami Rady Zwierzchnictwa: kanclerzem Zwierzchnictwa prof. dr hab. Zbigniewem Jacyna-Onyszkiewiczem ESSH i sekretarzem Zwierzchnictwa Elżbietą Jastrzębską DCSSH.

Podczas spotkania wręczono Ordery „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie”. Jest to wyróżnienie nadawane polskim członkom Zakonu i innym osobom za ich postawę oraz zasługi na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Order posiada 3 klasy: brązową (III), srebrną (II) i złotą (I).

1 W tym roku Kapituła Orderu odznaczenie III klasy przyznała 5 członkom za szczególne zaangażowanie w organizację w swoich diecezjach peregrynacji relikwii bł. Bartolo Longo, założyciela sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i pierwszego świeckiego błogosławionego OESSH. Wśród odznaczonych Brązową Glorią znaleźli się Kawalerowie: Andrzej Małysa i Tadeusz Trzaska (archidiecezja krakowska), Andrzej Siwiec (diecezja sosnowiecka), Ryszard Woźniak (diecezja kielecka) oraz Dama Jadwiga Trzaska (archidiecezja krakowska). Złotym orderem Gloria został odznaczony ks. prałat dr Stanisław Gasiński (archidiecezja częstochowska) fundator i budowniczy pierwszej w Polsce kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, Patronki Zakonu.

© OESSH 2009